Search results for "Adam Wishart"
9/11: Inside the President’s War Room

9/11: Inside the President’s War Room

9/11: Inside the President’s War Room
IMDb: 7.5
90 min

9/11 จากมุมมองของประธานาธิบดี กับการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผู้ที่ต้องตัดสินใจระหว่างการโจมตีของ World Trade Center